ด้านสภาพทั่วไป

ที่มาสำนักทะเบียนอำเภอวังเจ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย 64)
จำนวนประชากรทั้งหมด 15,134 คน
ประชากร ชาย 7,566 คน
ประชากรหญิง 7,568 คน
จำนวนครัวเรือ 4,493 ครัวเรือน

ดูเพิ่มเติม >