ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


หมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่4 หมู่ที่5 หมู่ที่6 หมู่ที่7 หมู่ที่8 หมู่ที่9 หมู่ที่10 หมู่ที่11 หมู่ที่12 หมู่ที่13 หมู่ที่14
เปรียบเทียบกับจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
แหล่งที่มาของข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
เปรียบเทียบลักษณะการใช้ที่ดิน
เปรียบเทียบระยะทางของถนนแต่ละประเภท
แหล่งที่มาของข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ย้อนกลับ