ด้านเศรษฐกิจ


หมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่4 หมู่ที่5 หมู่ที่6 หมู่ที่7 หมู่ที่8 หมู่ที่9 หมู่ที่10 หมู่ที่11 หมู่ที่12 หมู่ที่13 หมู่ที่14
กราฟเปรียบเทียบแหล่งรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย
กราฟเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยบุคคล
แหล่งที่มาของข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
กราฟด้านการประมงเปรียบเทียบพื้นที่ตามประเภทการเลี้ยง
กราฟด้านปศุสัตว์เปรียบเทียบจำนวนตามประเภทสัตว์
แหล่งที่มาของข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ย้อนกลับ