ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


หมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่4 หมู่ที่5 หมู่ที่6 หมู่ที่7 หมู่ที่8 หมู่ที่9 หมู่ที่10 หมู่ที่11 หมู่ที่12 หมู่ที่13 หมู่ที่14
กราฟแสดงจำนวนรถแต่ละชนิด
กราฟแสดงจำนวนพนักงานในแต่ละปี
แหล่งที่มาของข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ย้อนกลับ