ด้านสภาพทั่วไป


หมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่4 หมู่ที่5 หมู่ที่6 หมู่ที่7 หมู่ที่8 หมู่ที่9 หมู่ที่10 หมู่ที่11 หมู่ที่12 หมู่ที่13 หมู่ที่14
กราฟเปรียบเทียบจำนวนประชากรชายหญิงในแต่ละปี
แหล่งที่มาของข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
กราฟเปรียบเทียบจำนวนประชากรตามช่วงอายุ ปี 2563
แหล่งที่มาของข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง


อาณาเขตการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก ระยะห่างจากจังหวัดตากประมาณ 35 กิโลเมตรปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ตำบลเชียงทองมีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 442 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 276,250 ไร่ นอกจากนี้ตำบลเชียงทองยังเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอวังเจ้า ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ของตำบลเชียงทอง
 
ข้อมูลอาชีพในตำบล
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา , ทำไร่ ,ทำสวน , เลี้ยงสัตว์ และบางส่วนมีอาชีพรับจ้าง
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 30 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 5 ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5
 
สภาพภูมิประเทศ
ตำบลเชียงทองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ราบเชิงเขา และมีภูเขาล้อมรอบ
ย้อนกลับ