ด้านการเมือง การบริหาร และงบประมาณ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

" องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก "